Inauguracja Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

3 lipca 2013 r.: Umiejętności cyfrowe to umiejętności dla przyszłości – uważają sygnatariusze Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, które zostało dziś podpisane w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej, Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Prezydent Bronisław Komorowski objął Porozumienie honorowym patronatem.

Inicjatywa, której członkami są przedstawiciele różnych sektorów (w tym administracji rządowej i samorządowej, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów) zapoczątkowana została przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego oraz Lidera Cyfryzacji w Polsce Włodzimierza Marcińskiego. Jej celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków i uznanie ich kluczowego znaczenia dla rozwoju kraju.

- Nowe technologie to najszybciej rozwijający się sektor gospodarki przodujących państw świata i ma coraz większy udział w ich PKB. Powszechność i zaawansowanie umiejętności cyfrowych mieszkańców danego kraju staje się wyznacznikiem dynamiki rozwoju społeczeństwa -  mówi Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji.

Według opinii naukowców, ponad 60% uczniów dziś rozpoczynających edukację będzie pracowało w zawodach jeszcze nieistniejących, a już w 2015 roku 90% miejsc pracy będzie wymagało podstawowych umiejętności cyfrowych. Tymczasem, jak wynika z tegorocznych badań Diagnozy społecznej, z komputerów i Internetu nie korzysta 36% dorosłych Polaków, choć blisko 40% z nich ma dostęp do sieci w domu.

Sygnatariusze Porozumienia podejmą więc konkretne działania, by budować umiejętności cyfrowe niezbędne na rynku pracy, zwiększać dostęp do edukacji cyfrowej, a tym samym poprawić jakość życia Polaków

- Będziemy poszukiwać synergii pomiędzy realizowanymi przez siebie inicjatywami, gromadzić informacje o dobrych praktykach i propagować je nawet w środowiskach z pozoru odległych od zagadnień cyfryzacji. Porozumienie ma otwartą formułę i zakłada możliwość przystępowania kolejnych członków, którzy zadeklarują poparcie dla tej idei oraz działania wpisujące się w misję Porozumienia – wyjaśnia Włodzimierz Marciński Lider Cyfryzacji.

Jak podkreśliła, obecna na dzisiejszej inauguracji, Neelie Kroes, Komisarz Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej, nasze Porozumienie nawiązuje do najlepszych inicjatyw europejskich, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających zaawansowane kompetencje cyfrowe, w szczególności do Wielkiej Koalicji na rzecz cyfrowych miejsc pracy i Manifestu w sprawie e-Umiejętności.

Porozumienie powstało przy wsparciu organizacji, które identyfikują się z jego celami oraz aktywnie włączają się w ich realizację, działając na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych, zwiększenia dostępu do wiedzy, informacji, kultury oraz partycypacji cyfrowej w życiu publicznym, skupionych m.in. wokół Koalicji „Dojrz@łość w sieci”.

 

Wróć