Jak rozwijać kompetencje cyfrowe dojrzałych Polaków

Kraków gospodarzem konferencji na temat wykluczenia cyfrowego

Kraków, 25 października 2011 roku: W Krakowie z Internetu korzysta 53,4% mieszkańców w wieku 50+ choć dostęp do niego posiada 64,8%. Tymczasem najnowsze badania Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+„Dojrz@łość w sieci” pokazują, że dla osób 50+ Internet jest „oknem na świat”, dającym możliwość zdobycia informacji, poszerzenia wiedzy oraz kontaktu z innymi. O tym, co zrobić by dojrzali Polacy korzystali z nowoczesnych narzędzi komunikacji dyskutowano w krakowskim Ratuszu, gdzie odbyła się konferencja Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. Spotkanie poświęcone było kompetencjom cyfrowym pokolenia 50+ oraz roli administracji lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Gospodarzem spotkania, był Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez komputera czy Internetu. Jednak co trzeci Polak nie potrafi posługiwać się nowymi technologiami. W skali kraju to aż 13 milionów osób, spośród których 10 milionów stanowią osoby po 50-tym roku życia. Skutkuje to poszerzaniem się nierówności społecznych. 

Z doświadczeń Koalicji „Dojrz@łość w sieci” wynika, że podstawową barierą upowszechnienia wykorzystania internetu nie są koszty lub brak dostępu, ale przede wszystkim brak motywacji i wiedzy, do czego mogą być przydatne nowe technologie. Wyzwaniem jest stwarzanie warunków i możliwości do rozwoju kompetencji cyfrowych dojrzałych Polaków. Nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu staje się więc warunkiem koniecznym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Osoby, które ich nie zdobędą będą w znacznie większym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. 

Przedstawione podczas konferencji projekty zrealizowane przez Koalicję pokazują, że efektywne działanie na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym, jest możliwe tylko dzięki współpracy biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Koalicja „Dojrz@łość w sieci”, dzięki modelowi partnerstwa publiczno-prywatnego działa na większą skalę pozyskując do współpracy kolejne podmioty. Kraków, będący partnerem Koalicji, jest przykładem dla innych jednostek samorządu lokalnego, jak realizować działania na rzecz cyfrowego włączenia osób starszych we współpracy z Koalicjantami.

Internet stanowi dla osób 50+ „okno na świat” dające możliwość zdobycia informacji, poszerzenia wiedzy, kontaktu z innymi osobami, bycia na bieżąco i przełamania poczucia wykluczenia – wynika z badania przeprowadzonego pod kierownictwem dr Marty Olcoń-Kubickiej. Dla osób między 50 a 65 rokiem życia lub aktywnych zawodowo Internet w największym stopniu odpowiada na potrzeby związane z wykonywaniem pracy, zdobywaniem informacji oraz ułatwieniem życia codziennego. W przypadku osób powyżej 65 roku życia najważniejsze jest zaś przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i wykluczenia społecznego. Bycie na bieżąco oraz kontakt ze znajomymi, rodziną, a także młodszym pokoleniem umożliwia osobom dojrzałym bycie pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Internet  pozwala na utrzymywanie kontaktu z bliskimi, a także dostarcza satysfakcji, że mogą się jeszcze nauczyć czegoś nowego.

Poza dyskusją nad sposobami zachęcania osób dojrzałych do aktywności w sieci, podczas konferencji ogłoszono poszerzenie Koalicji o nowego członka - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, która już od 4 lat we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim prowadzi program edukacyjny „Szkoła @ktywnego Seniora – S@S”. Założeniem akcji jest stworzenie seniorom warunków do integracji, samorealizacji oraz aktywizację poprzez rozwój zainteresowań i wymianę wiedzy i doświadczenia. Wojewódzka Bibliotek Publiczna przeszkoliła już ponad 3000 osób, a za realizowane działania została Laureatem w Konkursie ogłoszonym z okazji 10-lecia Programu Grundtvig w kategorii „Najlepsza Organizacja”

Wróć