Koalicjanci

Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci" to inicjatywa jednocząca firmy, organizacje pozarządowe, urzędy oraz instytucje przeciw wykluczeniu technologicznemu seniorów. Koalicja ma charakter nieformalny i jest otwarta na nowych członków, firmy i instytucje, które chciałyby zaangażować się w kampanię na rzecz walki z e-wykluczeniem polskich seniorów.

tl_files/dws/line.gif

tl_files/logo/upc.jpg UPC Polska jest wiodącym dostawcą potrójnej usługi: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług telefonicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych. W zasięgu sieci telewizji kablowej UPC znajdują się ponad 2 mln gospodarstw domowych w dziesięciu największych aglomeracjach miejskich i wielu mniejszych miastach. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc., międzynarodowego lidera usług szerokopasmowych. Akademia e-Seniora UPC to program społeczny, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu osób 50+. W ramach akcji powstało 10 pracowni UPC w 9 miastach Polski oraz autorski program nauczania obsługi komputera i internetu, dzięki któremu przeszkolono już kilka tysięcy osób.
Więcej informacji: www.upc.pl oraz www.akademiaeseniora.pl


tl_files/logo/arfp.jpg Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działająca od 1998 roku. Akademia inwestuje w grupy obywateli i organizacje pozarządowe, aby miały one możliwość rozwijania swoich społeczności oraz przejęcia odpowiedzialności za siebie i innych. Udziela wsparcia finansowego, szkoleniowego, doradczego oraz rzeczowego. Adresatami jej programów są również samorządy, media i opinia publiczna. Ważnym obszarem działalności Akademii są inicjatywy koncentrujące się na wspieraniu aktywności społecznej i zawodowej osób starszych. Akademia promuję edukację przez całe życie i korzyści płynące ze współpracy międzypokoleniowej oraz działania zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na wiek.
Więcej informacji: www.filantropia.org.pl

tl_files/dws/line.gif

tl_files/logo/uj.jpg Fundacja dla Uniwesytetu Jagiellońskiego wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję edukacji na poziomie uniwersyteckim. Fundacja kreuje i pomaga zrealizować marzenie o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim – Alma Mater uczelni polskich oraz wspiera Uniwersytet i integruje środowisko absolwentów. Fundacja została powołana do życia w 1988 roku jako jedna z pierwszych fundacji w Polsce. W ramach swojej działalności Fundacja realizuje projekt Akademia Twórczej Jesieni, na który składa się szereg działań aktywizujących seniorów, m.in. są to kursy Akademii e-Seniora oraz nauka języków obcych czy spotkania ze znakomitościami Krakowa.
Więcej informacji: www.fundacja.uj.pl


tl_files/logo/frsi.jpg Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Budżet programu to 28 milionów dolarów. Fundusze przeznaczane są na cykl praktycznych szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy, wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, wzmacnianie środowiska bibliotecznego oraz promocję bibliotek.
Więcej informacji: www.frsi.org.plwww.biblioteki.org


tl_files/logo/fsecure.jpg F-Secure chroni ważne zdjęcia, maile, dokumenty i inne dane milionów użytkowników na całym świecie. Firma zajmuje się bezpieczeństwem w sieci od ponad 20 lat. Innowacyjność i szybkość reagowania na zagrożenia stały się podstawą jej sukcesu. Firma od początku swojego działania w centrum uwagi stawia komfort osób korzystających z komputerów i Internetu, dlatego uczestniczy w kampaniach oraz akcjach społecznych mających na celu edukację oraz promocję bezpiecznych zachowań w sieci. Rozwiązania ochronne F-Secure są dostępne u ponad 200 operatorów na wszystkich kontynentach, a także poprzez szeroką sieć partnerów. Korporacja F-Secure została założona w 1988 r. i jest notowana na giełdzie w Helsinkach.
Więcej informacji: www.f-secure.com lub www.f-secure.pl


tl_files/logo/ibm.jpg IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki. Działalność społeczna IBM skupiona jest na kilku różnych obszarach, zawsze jednak oparta na wiedzy i umiejętnościach z zakresu IT. Jednym z obszarów zaangażowania społecznego jest wspieranie osób 50+, w ramach którego IBM stworzył raport "Living longer, living better".
Więcej informacji: www.ibm.com


tl_files/logo/lewiatan.jpg PKPP Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3500 firm zatrudniających w sumie ponad 600 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji pracodawców. Lewiatan opowiada się za harmonizowaniem celów gospodarczych ze społecznymi, zabiega o rozwój kapitału społecznego w Polsce m.in. poprzez realizację wielu projektów społecznych z organizacjami pozarządowymi. Od kilku lat aktywnie promuje CSR i etyczny biznes.
Więcej informacji: www.pkpplewiatan.pl


tl_files/logo/microsoft.jpg Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi, są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Dlatego też, polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce realizując m.in. programy skierowane do osób powyżej 50 roku życia w obszarze nowych technologii. Celem tych działań jest rozwój umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Więcej informacji: www.microsoft.pl


tl_files/logo/onet.jpg Onet to największy polski portal internetowy prowadzący ponad 200 rozbudowanych serwisów tematycznych. Jest najczęściej odwiedzanym portalem w Polsce oraz jednym z największych, pod względem oglądalności, portali w Europie. Misją Onetu jest dostarczać najlepsze wrażenia i wywoływać najwyższe zainteresowanie użytkowników mediów – w każdym miejscu, o każdym czasie i na każdy sposób. Onet był partnerem akcji "przez-pokolenia.pl", której celem było budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych między pokoleniami. Dzięki projektowi młodzi mogli podzielić się ze starszymi wiedzą o współczesnych narzędziach komunikacyjnych, zaś starsi z młodymi swoją wiedzą życiową i doświadczeniem. Dzięki projektowi, Internet stał się nowym narzędziem komunikacji między pokoleniami.
Więcej informacji: www.onet.pl


tl_files/logo/zhp.jpg Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja, której misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP buduje organizację, układa pracę, tworzy program oraz dzieli zadania, aby umożliwiać wszechstronny - duchowy, emocjonalny, intelektualny, społeczny i fizyczny rozwój młodego człowieka. ZHP patrzy na człowieka jak na pewną całość i wspiera go w rozwoju każdego z owych aspektów. Takie wychowanie otwiera podopiecznych na środowisko lokalne, w tym także na osoby starsze. Dlatego w codziennej pracy wychowankowie ZHP niejednokrotnie podejmują się projektów, których zadaniem jest wsparcie i aktywizacja osób starszych. Wsparcie ZHP umożliwia osobom starszym ponowną aktywizację zawodową i społeczną.
Więcej informacji: www.zhp.pl


tl_files/dws/line.gif

tl_files/logo/aktywizacja.jpg

Fundacja Aktywizacja (przedtem Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski.

Podopieczni Fundacji otrzymują wielowymiarowe wsparcie, w tym możliwość uczestniczenia w indywidualnej ścieżce doradczej oraz zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Dzięki temu są dobrze przygotowywani do powrotu na rynek pracy lub zaistnienia na nim. Więcej informacji: http://www.aktywizacja.org.pl

tl_files/pliki/news/LogoFDS.jpg

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat. Najważniejszymi celami Fundacji są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie  oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce – dzięki możliwościom niesionym przez nowe technologie każdy, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania może aktywnie włączać się w życie społeczne.

Jako pierwsza, i jedyna, organizacja z Polski, Fundacja Dobra Sieć została członkiem Europejskiego Centrum Wolontariatu CEV (European Volunteer Centre), które zrzesza organizacje i instytucje z całej Europy aktywne na polu wolontariatu. Partnerami strategicznymi Fundacji Dobra Sieć są: Polsko–Amerykańska Fundacji Wolności oraz Fundacja Orange.

Więcej informacji: http://dobrasiec.org/, http://www.e-wolontariat.pl/

tl_files/logo/frse.png

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia wiedzy podstawowej i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny.

Dzięki działalności FRSE, polegającej na zarządzaniu kilkunastoma europejskimi programami edukacyjnymi, tysiące Polaków podnosiło swoje kompetencje, poznało kulturę innych krajów oraz udowodniło, że uczyć można się przez całe życie. Fundacja pracowała na ten sukces, wspierając inicjatywy, w których uczestniczyli m.in. studenci, uczniowie, nauczyciele, wykładowcy, seniorzy. Zaangażowanie i rzetelność FRSE przełożyły się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej w 2014 r. funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Ponadto Fundacja zarządza europejskimi inicjatywami informacyjno-edukacyjnymi: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, ECVET i EPALE oraz wspiera współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. Od 2014 r. realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

tl_files/logo/widzialni.gif Fundacja Widzialni za swój cel obrała zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji publicznej. Konsekwentnie dąży do wypełnienia misji jaką jest uczynienie Internetu przestrzenią wolną od dyskryminacji i przyjazną dla wszystkich, bez względu na niepełnosprawność, wiek, status materialny bądź społeczny. Jako jedyna organizacja w Polsce podjęła trud opracowania kompleksowej i skutecznej metodyki badań serwisów internetowych pod kątem ich dostępności angażując w badania samych beneficjentów czyli np. osoby niepełnosprawne. W ramach swej misji prowadzi także badania nad standardami dostępności, aktywnie uczestniczy w pracach ustawodawczych oraz jest organizatorem konkursu Strona Internetowa bez Barier.
Więcej informacji: www.widzialni.org

 

tl_files/logo/orange.png Orange Polska tworzy największe konsorcjum teleinformatyczne w Europie Środkowej. Działa na rynku telefonii stacjonarnej, transmisji danych, telefonii komórkowej (poprzez Orange) oraz internetu. Jest partnerem biznesowym, z którego usług korzysta 900 tys. firm. Ma najbardziej rozbudowaną ofertę dla biznesu spośród działających w Polsce telekomów. Tworzy Grupę TP w skład której wchodzą też PTK Centertel, operator sieci Orange i portal Wirtualna Polska. Jest też częścią światowej grupy telekomunikacyjnej France Telecom.
TP aktywnie angażuje się w budowę społeczeństwa informacyjnego i zwalczanie wykluczenia cyfrowego. Współpracuje z administracją lokalną w rozwijaniu dostępu do Internetu na terenach słabo zurbanizowanych. Ważnym elementem jest m.in. program „Edukacja z Internetem TP”, dzięki któremu ponad 14 tys. polskich szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych), czyli około 4 mln uczniów, korzysta z dostępu do Internetu na preferencyjnych warunkach. Innym ważnym działaniem jest program „Biblioteki z Internetem TP”, czyli bezpłatny dostęp do Internetu wszystkich zainteresowanych gminnych bibliotek publicznych na  czas trwania programu. Grupa TP poprzez Fundację Orange prowadzi także innowacyjne programy edukacyjne, społeczne, charytatywne oraz projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji: www.orange.pl

 

tl_files/logo/ssw.gif Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy od 2007 r. prowadzi program aktywizacji osób starszych w społeczeństwie wiedzy poprzez realizację szkoleń z zakresu umiejętności posługiwania się komputerem, telefonem komórkowym i cyfrowym aparatem fotograficznym. W ramach projektów Srebrny Internet edycja 1 i 2 oraz działalności szkoleniowej Stowarzyszenie przeszkoliło blisko tysiąc osób z Warszawy, Białegostoku i Lublina. W ramach działalności statutowej prowadzi także badania z zakresu wykorzystania nowych technologii przez osoby starsze – przykładami są projekty Srebrna Narodowa Strategia Spójności oraz Go-my-Life realizowany w ramach programu Ambient Assisted Living.
Więcej informacji: www.ssw.org.pl i www.srebrnyinternet.pl oraz www.gomylife-project.eu

 

tl_files/logo/wbp.jpg Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (WBP) jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, a także sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce (ponad 700 bibliotek). Prowadzi również szereg działań edukacyjnych, kulturalnych oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.
Od 2007r realizuje w partnerstwie z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Krakowie program „Szkoła @ktywnego Seniora – S@S”, którego adresatami są osoby starsze. WBP za działania realizowane w ramach Programu S@S została Laureatem w Konkursie ogłoszonym z okazji 10-lecia Programu Grundtvig przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w kategorii „Najlepsza Organizacja”
Więcej informacji: www.rajska.info i www.sas.tpnk.org.pl

 

tl_files/dws/line.gif

tl_files/logo/deloitte.jpg

Deloitte to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi obejmujące m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne (kancelaria prawnicza). Działania firmy koncentrują się na wspieraniu klientów i pracowników w osiąganiu sukcesu, ale to zaangażowanie wykracza poza ramy ścisłych działań zawodowych. Deloitte włącza się w życie społeczności, w której mieszkają i żyją pracownicy. Uczestniczy w licznych inicjatywach społecznych, m.in. w działaniach polskiej Karty Różnorodności, a także Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego misją jest upowszechnianie idei CSR jako standardu obowiązującego w Polsce. Ze względu na specyfikę działalności jednym z podstawowych filarów działań Deloitte z zakresu CSR jest dzielenie się wiedzą ekspercką. Firma organizuje m.in. konferencje, seminaria i webcasty, podczas których eksperci omawiają istotne zagadnienia społeczne i ekonomiczne. Tematy związane z demografią, potrzebami i aktywizacją osób starszych zajmują ważne miejsce w działaniach edukacyjnych Deloitte.

Więcej o firmie: www.deloitte.com/pl