Konferencja

Konferencja organizowana pod patronatem

tl_files/banner/mpips.jpg tl_files/banner/eu.jpg


Wraz ze wzrostem znaczenia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych sferach życia, korzystanie z nich staje się w coraz większym stopniu warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, a także kulturalnym. Tymczasem poziom wykluczenia cyfrowego osób 50+ należy w naszym kraju do najwyższych w Europie.


Dlatego w poniedziałek, 25. października, Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ zorganizowała Forum dyskusyjne pt. "Budowa kapitału cyfrowego generacji 50+". Uczestniczyli w nim m.in. prezes UKE, Anna Streżyńska, minister Krystyna Szumilas, minister Magdalena Gaj oraz przedstawiciele biura pełnomocnika ds. równego traktowania, ministerstw gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, Komisji Europejskiej, organizacji pozarządowych, eksperci ze środowiska akademickiego i liderzy opinii. Głównym celem spotkania było omówienie możliwości i szans zwiększania innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w kontekście włączenia cyfrowego osób dojrzałych oraz realizacji założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej. Tematem dyskusji był także wpływ kompetencji cyfrowych na przedłużenie aktywności zawodowej grupy 50+. Debatowano również o roli zaufania do nowych technologii w rozwoju społeczeństwa cyfrowego.


Punkt wyjścia do dyskusji stanowił "Raport Otwarcia Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ Dojrz@łość w sieci. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu". Jego wyniki wyraźnie wskazują, że wiek jest głównym wymiarem wykluczenia cyfrowego w Polsce.


Znaczenie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest podkreślane w polityce Unii Europejskiej jako ważny środek służący budowie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Tymczasem potencjał programów realizowanych z funduszy strukturalnych często pozostaje niewykorzystany. Wynika to m.in. z nadmiernej koncentracji na rozbudowie infrastruktury i pomijaniu czynników miękkich, będących znacznie istotniejszym elementem.