"Dojrz@łość w sieci". Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu

pobierz PDF

"Raport Otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci". Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu" przeprowadzony na podstawie badań ilościowych i jakościowych na grupie celowej Polaków 50+.
Autorzy: dr Dominik Batorski, Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Wojciech Kowalik, dr Paweł Kubicki, dr Marta Olcoń-Kubicka, dr Jan M. Zając, Monika Żychlińska.Raport został przygotowany pod redakcją dr Dominika Batorskiego oraz dr Jana M. Zająca z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska.


Raport Otwarcia Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ jest dokumentem, który daje obraz skali i znaczenia wykluczenia cyfrowego osób starszych w naszym kraju. Raport wskazuje na te obszary, którymi należy się zająć aby zmniejszyć poziom wykluczenia cyfrowego osób 50+ w Polsce. Ważnym wnioskiem płynącym z Raportu jest podjęcie działań zmierzających do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, biznesu oraz administracji rządowej. Dzięki temu możliwa będzie realizacja celów Europejskiej Agendy Cyfrowej i zarazem efektywna edukacja cyfrowa osób po 50 roku życia. – skomentowała raport Anna Streżyńska, Prezes UKE

 


Spośród blisko 13 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia, ponad 10 milionów (78%) nie korzysta z Internetu. Zjawisko to, określane mianem wykluczenia cyfrowego, niesie ze sobą wiele konsekwencji zarówno z perspektywy jednostki, jak i całego społeczeństwa. Przyczyny, następstwa oraz sposoby przeciwdziałania temu procesowi przedstawia "Raport Otwarcia Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci". Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu", zaprezentowany podczas Forum dyskusyjnego "Budowa kapitału cyfrowego generacji 50+", które odbyło się 25 października w Warszawie.


Do generacji 50+ należy aż 42% dorosłych Polaków, a osoby z tej grupy to zaledwie 18% Internautów. Pod względem korzystania z sieci przez osoby starsze Polska zajmuje jedne z ostatnich miejsc wśród krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie  Polacy w wieku 50+ mają znacząco niższe kompetencje cyfrowe, w porównaniu do osób w wieku 16-49. Osoby po pięćdziesiątym roku życia deklarują, że niskie kompetencje ograniczają je, a wręcz zniechęcają do korzystania z sieci. 


Główną barierą w korzystaniu z Internetu nie są zatem ograniczenia finansowe ani brak odpowiedniego sprzętu, ale niska motywacja, mała wiedza nt. jego zastosowań oraz niewystarczające umiejętności oraz obawy, wynikające po części z niewiedzy – komentuje dr Dominik Batorski z ICM UW, kierownik zespołu ekspertów zaangażowanych w prace nad raportem.


Tymczasem badania potwierdzają, że zdobycie przez osoby 50+ umiejętności korzystania z komputera i Internetu może mieć wymierne korzyści związane z podtrzymaniem ich aktywności zawodowej, możliwościami awansu w pracy, jakością życia, większą aktywnością społeczną i częstszym uczestnictwem w kulturze i życiu towarzyskim. 


Autorzy raportu podkreślają, że e-integracja generacji 50+ jest dziś ważnym wyzwaniem dla naszego kraju, zwłaszcza gdy w perspektywie najbliższych lat i postępującego procesu starzenia społeczeństwa, pokolenie 50+ będzie stanowić coraz liczniejszą grupę społeczną. Stąd niezwykle istotne jest budowanie świadomości cyfrowej osób w wieku 50+ oraz upowszechnianie wśród nich korzystania z Internetu. Tymczasem pod względem korzystania z sieci przez starsze grupy wiekowe, Polska wciąż zajmuje jedne z ostatnich pozycji wśród krajów Unii Europejskiej.