Regulamin konkursu Dobre Praktyki

Regulamin Konkursu
„Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”
objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
organizowanego przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
w ramach działań
Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”


§ 1 Organizatorzy i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” (dalej: „Konkurs”) w imieniu Koalicji „Dojrz@łość w sieci” (dalej: „Koalicja”) jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dalej: „FRSI”), z siedzibą w Warszawie, 02-019, ul. Grójecka 1/3, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048.
 2. Konkurs jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, którego celem jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia. Szczegółowe założenia Konkursu zawiera dokument „Opis Konkursu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”).
 3. Poprzez dobrą praktykę rozumiane jest działanie skutecznie i efektywnie przyczyniające się do edukacji cyfrowej i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób po 50-tym roku życia, mające potencjał do replikacji oraz atrakcyjne dla uczestników/beneficjentów.
 4. Konkurs rozpocznie się 26 maja 2011 r. i trwać będzie do 11 lipca 2011 roku. 
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu wraz z ogłoszeniem listy zwycięzców nastąpi 29 września 2011 r.


§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być instytucja publiczna, firma, organizacja pozarządowa (jednostka niebędąca jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałająca w celu osiągnięcia zysku). Dopuszczony jest udział grup nieformalnych.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba fizyczna.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko podmiot, który zgłosił w nim udział – nie dopuszcza się żadnych cesji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych podmiotu lub osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w Konkursie i prawa do nagrody.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty będące członkami Koalicji „Dojrz@łość w sieci”.


§ 3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, w terminie od 26 maja 2011 r. godzina 0:01 do 11 lipca 2011 r. do godziny 23:59, należy:

a) wypełnić zgłoszenie konkursowe na stronie www.dojrzaloscwsieci.pl/dobrepraktyki poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oraz opisu dobrej praktyki zawierającego odpowiedzi na pytania (łącznie nie więcej, niż 3000 znaków ze spacjami):

  - od kiedy dane działanie jest realizowane?
  - na czym polega?
  - do kogo jest adresowane?
  - ile osób wzięło w nim udział od początku realizacji do końca I kwartału 2011?
  - czy działanie angażuje innych partnerów? Jakich?
  - w jaki sposób działanie jest finansowane?
  - czy działanie jest cykliczne?
  - czy jest planowana kontynuacja? W jakiej formie?
  - proszę podać przykład konkretnej osoby, która skorzystała z efektów opisywanego działania. W jaki sposób ta osoba skorzystała z dobrej praktyki?
  - (opcjonalnie) proszę podać link do strony www, gdzie można znaleźć dodatkowe materiały o działaniu zgłaszanym do Konkursu. Istnieje również możliwość dodania maksymalnie 3 zdjęc oraz linku do materiału na serwisie YouTube.

b) Zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz udzielić zgody na przetwarzanie danych osoby zgłaszającej Uczestnika Konkursu, a także uzyskać zgodę osoby przykładowego beneficjenta działania na przetwarzanie danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych (organizatora Konkursu), mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

 1. Za poprawne zgłoszenie do konkursu uważa się wypełniony i wysłany formularz konkursowy zawierający dane określone w § 3 ust. 1. pkt a), b), c).
 2. Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko jeden raz. Jeżeli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy, za zgłoszenie konkursowe będzie uważane jedynie to zgłoszenie, które zostało wysłane w pierwszym poprawnie wypełnionym formularzu konkursowym zapisanym na serwerze.
 3. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik oświadcza, że treść przesłanego  zgłoszenia konkursowego nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i wypowiedzi, a także korzystania z materiałów zamieszczonych w zgłoszeniu, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia  się do konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zgłoszenia konkursowego w serwisie www.dojrzaloscwsieci.pl.
 4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatora lub podmioty upoważnione przez Organizatora z treści zgłoszeń konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenie za rozpowszechnianie treści zgłoszeń konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zgłoszeń konkursowych lub ich części.
 5. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Organizator ma uprawnienie do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika,  zgłoszenia konkursowego, które:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

7. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatorów nagród Konkursu jest ograniczona do łącznej wartości nagród.


§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu (dalej: „Kapituła”).
 2. Kapituła jest powoływana przez Organizatora. W skład Kapituły wejdą eksperci reprezentujący sektor publiczny, społeczny, prywatny i media.
 3. Kryteriami oceny będą m.in. adekwatność, atrakcyjność, efektywność, innowacyjność dla danego środowiska, jakość opisu przykładowego beneficjenta, liczba zaangażowanych uczestników/beneficjentów, perspektywy rozwoju, uniwersalność, zaangażowanie partnerów.
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie Konkursu www.dojrzaloscwsieci.pl w dniu 29 września 2011 roku. Przyznane zostaną nagrody honorowe, wyróżnienia oraz nagroda publiczności. Nagrody będą miały formę statuetek.
 5. Poza nagrodami przyznanymi przez Kapitułę zostanie przyznana również nagroda publiczności  - w wyniku głosowania internetowego na grupę wniosków wytypowaną przez Kapitułę. Termin rozpoczęcia i zakończenia głosowania internetowego zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Konkursu. W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwie lub więcej nominacji, decyzję ostateczną podejmie Kapituła.
 6. Zwycięzcy Konkursu, niezależnie od publikacji wyników na internetowej stronie Konkursu, zostaną w ciągu 3 dni od jego rozstrzygnięcia powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail).
 7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora (i instytucji współpracujących z Organizatorem) i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.


§ 5 Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że utwór ten nie narusza praw osób trzecich, że do utworów zawartych w zgłoszeniu przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że posiadają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi osób, których wizerunek i wypowiedź zawarta jest w zgłoszeniu, a także że posiadają prawo do korzystania z innych materiałów w nim zawartych.
 2. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

b) wprowadzenie do pamięci komputera;

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

e) nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu;

g) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji Konkursu prowadzonego przez Organizatora;

h) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zgłoszeń konkursowych i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach;

i) dokonywanie opracowań zgłoszeń konkursowych, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa treści zgłoszeń rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji. 
5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w zgłoszeniu konkursowym w związku z korzystaniem przez Organizatora  z tych elementów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.



§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych w stosunku do danych osób zgłaszających Uczestnika Konkursu, a także danych osób zawartych w relacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. c jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w celach promocyjno – marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych (np. organy ścigania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by móc wziąć udział w Konkursie.
 2. Po stronie Uczestnika Konkursu leży obowiązek uzyskania zgód od osób fizycznych, których dane osobowe mogą pojawić się w treści zgłoszenia, o których mowa w § 3 ust. 1. pkt a) i b), a także od twórców tych treści. Zgoda, o której tu mowa, powinna uwzględniać możliwość wykorzystania danych w celach związanych z publikacją wyników Konkursu, a także w celach promocyjno – marketingowych Organizatora. 
 3. Organizator jako administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe osób zgłaszających Uczestnika do Konkursu, a także dane osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dane te będą przetwarzane w celach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 4. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 5. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.


§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.dojrzaloscwsieci.pl oraz w siedzibie Organizatora, to jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3.
 2. Pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@dojrzaloscwsieci.pl.
 3. Nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.